secure parking
24/7 available
changing and canceling is free

Terms and conditions Schiphol Snelparkeren

 Algemene voorwaarden Shuttleparkeren.nl

 

 

 Algemene voorwaarden – Shuttleparkeren.nl Langparkeren

Artikel 1 - definities

1.1 Schiphol Shuttleparkeren.nl is een onderdeel van de commanditaire vennootschap Hotel Chariot CV. , gevestigd te Aalsmeer aan de Oosteinderweg 243, hierna te noemen: Shuttleparkeren.nl. 1.2 Reiziger: de natuurlijke persoon die een reservering maakt voor de parkeerfaciliteit. 1.3 Parkeerperiode: de periode waarin het voertuig door de reiziger wordt geparkeerd, zijnde de periode gelegen tussen de ingangdatum (deze datum meegerekend) en de einddatum (deze datum meegerekend) van het parkeren.

Artikel 2 - de parkeerfaciliteit

2.1 De reiziger kan door het maken van een boeking bij Shuttleparkeren.nl, waarbij de exacte parkeerperiode en aankomst- en retourtijd dient te worden aangegeven, een parkeerplaats reserveren. 2.2 De boeking geeft uitsluitend recht om het voertuig gedurende de boekingsperiode te stallen. 2.3 Voor de onderhavige parkeerfaciliteit is een specifiek aantal parkeerplaatsen gereserveerd. Shuttleparkeren.nl heeft het recht een boeking af te wijzen indien de parkeerfaciliteit in de door de reiziger aangegeven periode onvoldoende parkeercapaciteit beschikbaar is. 2.4 Shuttleparkeren.nl heeft het recht om zonder opgaaf van redenen reserveringen niet te accepteren.

Artikel 3 - reserveren, betalen wijzigen en annuleren

3.1 De reiziger kan tot 1 uur voor de ingangsdatum van de parkeerperiode een boeking voor de parkeerfaciliteit maken. 3.2 De reiziger dient voor zijn vertrek naar Schiphol, de parkeerkosten te betalen op de locatie van Shuttleparkeren.nl of in hotel Chariot te Aalsmeer aan de Oosteinderweg 243. De reiziger kan met creditcard,pin of contant betalen. Verschuldigd is het voor de parkeerperiode inclusief shuttleservice, verschuldigd bedrag. Voor de shuttleservice worden geen separate kosten in rekening gebracht. Algemene voorwaarden Shuttleparkeren.nl

 

3.3 De reiziger kan de boeking per e-mail annuleren tot 2 uur voor vertrek.

Artikel 4 - parkeren

4.1 De reiziger dient de auto te parkeren op aanwijzing van het personeel van Shuttleparkeren.nl.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid

5.1 Het parkeren door de reiziger geschiedt geheel op eigen risico van de reiziger.

5.2 Shuttleparkeren.nl heeft de bevoegdheid en het recht om de auto van de reiziger te verplaatsen en op enig ander parkeerplaats van Shuttleparkeren.nl te (doen) parkeren. Shuttleparkeren.nl zal met grote zorgvuldigheid deze werkzaamheden uitvoeren, waarbij het de medewerkers van Shuttleparkeren.nl toegestaan is om wijzigingen aan te brengen in de stand van de stoel en spiegel, voor zover noodzakelijk voor veilig gebruik van de auto.

5.3 Shuttleparkeren.nl sluit voorzover de wet dit toelaat, elke aansprakelijkheid voor directe door de reiziger geleden vermogensschade uitsluitend met betrekking tot de auto die te wijten is aan opzet of grove schuld van Shuttleparkeren.nl of haar medewerkers.

5.4 Shuttleparkeren.nl sluit iedere aansprakelijkheid ter zake diefstal/schade, inbraak en brand uit.

5.5 Shuttleparkeren.nl heeft het recht om, in het geval er enige parkeerschade op of in de nabijheid van de parkeerfaciliteit ontstaan is als een gevolg van een omstandigheid dat voor het risico is van Shuttleparkeren.nl, deze te doen verhelpen door een carrosseriebedrijf dat is aangesloten bij de FOCWA.

5.6 Shuttleparkeren.nl mag u met een nieuwsbrief van aanbiedingen op de hoogte houden.

Artikel 6- slotbepalingen

6.1 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

6.2 Iedere recht van de reiziger op vergoeding van enige schade vervalt indien de afspraak niet terstond, uiterlijk binnen 1 uur na afloop van de parkeerperiode, bij Shuttleparkeren.nl ter plaatse van de balie in hotel Chariot schriftelijk is ingediend. Algemene voorwaarden Shuttleparkeren.nl

 

Algemene voorwaarden – Shuttleparkeren.nl Valet

Artikel 1 - definities

1.1. ALGEMENE VOORWAARDEN: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.2. Shuttleparkeren.nlvalet hierna te noemen Parklfy: gebruiker van deze voorwaarden, het bedrijf dat het voertuig van reizigers die op luchthaven Schiphol gebruik maken van reguliere lijndiensten of charters in ontvangst neemt, parkeert en aflevert.

1.3. KLANT: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Parkly onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst en/of met Shuttleparkeren.nl een overeenkomst aangaat.

Shuttleparkeren.nl en Klant worden in het hiernavolgende ook wel tezamen aangeduid met “Partijen”.

1.4. PARKEERPERIODE: de periode waarin het voertuig van de klant wordt geparkeerd. Dit is de periode gelegen tussen de ingangsdatum (deze datum meegerekend) en de einddatum (deze datum meegerekend) van het parkeren.

1.5. PARKEEROVEREENKOMST: de overeenkomst om in opdracht van de klant tegen betaling van de kosten de auto van de klant te parkeren.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst en toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Shuttleparkeren.nl en de klant. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat een door de klant en Shuttleparkeren.nl ondertekende opdrachtbevestiging door Shuttleparkeren.nl is ontvangen. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de door klant aan Shuttleparkeren.nl verstrekte informatie welke bij de reservering is verstrekt, zoals aankomst en vertrektijd, de gegevens van het voertuig van klant. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.2. De overeenkomst komt in plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

2.3. Bij het tekenen van de parkeerovereenkomst worden de sleutels overhandigd en gaat de klant akkoord met het parkeren van zijn voertuig door Shuttleparkeren.nl en dat Shuttleparkeren.nl bij terugkomst weer retourneert bij de aankomsthal of vertrekhal voor de klant.

2.4. De overeenkomst wordt aangegaan voor de genoemde parkeerperiode zoals in de overeenkomst vermeldt, waarna deze automatisch wordt beëindigd.

2.5. Indien een bepaling van deze Algemene voorwaarden wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden van kracht. In voornoemde geval zullen partijen in onderhandeling treden om overeenstemming te bereiken aangaande een alternatieve bepaling die de oorspronkelijke bepaling zoveel als mogelijk zal benaderen. Algemene voorwaarden Shuttleparkeren.nl

 

2.6. Toepasselijkheid van eventueel door de klant gehanteerde Algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken uitdrukkelijk geen deel uit van de overeenkomst. 2.7. Eventuele afwijkingen van deze Algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen en zijn slechts rechtsgeldig voor zover deze door Shuttleparkeren.nl schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 – Reserveren, betalen en annuleren

3.1. Reserveren: Klant kan door het maken van een boeking waarin aankomst‐ en retourtijden dienen te worden aangegeven, een valet parkeerservice reserveren. Klant kan te allen tijde tot 1 uur voor aanvang van de parkeerperiode, een boeking voor de parkeerfaciliteit maken. Boekingen binnen 1 uur voor de aanvang van de parkeerperiode, kunnen uitsluitend via 0900‐1212122 na telefonisch overleg, gemaakt worden.

3.2. Non acceptatie: Shuttleparkeren.nl heeft het recht om zonder opgaaf van reden reserveringen niet te accepteren.

3.3. Betalen: Op de site of bij vertrek van klant zal betaling ofwel contant ofwel per pinbetaling plaatsvinden.

3.4. Annuleren voor 24 uur: Klant heeft het recht om de boeking kosteloos te annuleren, mits dit uiterlijk 24 uur vóór de overeengekomen vertrektijd (c.q. inlevertijd van het voertuig) geschiedt. 3.5. Annuleren na 24 uur: Indien de annulering plaatsvindt na 24 uur voor de overeengekomen vertrektijd, is Shuttleparkeren.nl gerechtigd om het volledige bedrag van de boeking bij de Klant in rekening te brengen.

3.6. No show: Indien de Klant de boeking niet heeft geannuleerd, maar desalniettemin niet verschijnt (no show), is Shuttleparkeren.nl tevens gerechtigd om het volledige bedrag van de boeking bij de Klant in rekening te brengen.

Artikel 4 – Parkeren, retourneren en klachten

4.1. Parkeren: Bij aankomst dienen de autosleutels te worden afgegeven aan Shuttleparkeren.nl.

4.2. Retourneren: De klant dient Shuttleparkeren.nl, op het daarvoor bestemde telefoonnummer, te bellen als zij geland is. Het voertuig en de sleutels worden aan klant geretourneerd na het tonen van een kopie van de parkeerovereenkomst en geldige legitimatie die aantoont dat de parkeerovereenkomst door klant is aangegaan. Shuttleparkeren.nl behoudt zich het recht voor een fotokopie te maken van de legitimatie. Shuttleparkeren.nl behoudt zich het recht voor het voertuig van klant niet af te geven, indien bovenstaande documenten niet kunnen worden overlegd.

4.3. Vertraging: De in de reservering vermelde terugvlucht, tenzij niet vooraf bekend, is bepalend voor het gereed zetten van het voertuig bij terugkomst. Shuttleparkeren.nl heeft een inspanningsverplichting om het voertuig van de klant zoveel als mogelijk bij aankomst gereed te zetten, echter het kan voorkomen dat klant bij terugkomst op het voertuig dient te wachten door onvoorziene omstandigheden. Shuttleparkeren.nl kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De klant is verplicht te melden wanneer er met een andere vlucht retour gereisd wordt. Algemene voorwaarden Shuttleparkeren.nl

 

4.4. Wachten: Er is een standaard wachttijd opgenomen in de tarieven. Bij vertraging wordt door Shuttleparkeren.nl geen additioneel wachtgeld in rekening gebracht.

4.5. Klant verklaart middels ondertekening voor akkoord retour dat het voertuig zich in overeenkomstige staat bevindt als waarin het zich bevond bij aanname van het voertuig.

4.6. Klachten over de dienstverlening van Shuttleparkeren.nl, daaronder begrepen vermeende schades, dienen door de klant of de chauffeur ten tijde van het retourneren van het voertuig (terstond) op het contract te worden vermeld. Bij gebreke hiervan kan Shuttleparkeren.nl uw klacht niet in behandeling nemen.

4.7. Het uiten van een klacht ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichting.

Artikel 5 – Verplichtingen klant

5.1. Klant is gehouden: A. er voor te zorgen dat alle apparatuur (elektronica) is uitgeschakeld. Shuttleparkeren.nl zal slechts gebruik maken van de elektronica die nodig is voor het verrijden van het voertuig (o.a. verlichting, spiegelbediening, stoel). Indien het voertuig van de klant niet start, zal Shuttleparkeren.nl geen actie ondernemen om het voertuig te starten, tenzij de klant dit wenst. Het risico ligt dan bij de klant die Shuttleparkeren.nl opdracht heeft gegeven. B. dat er geen waardevolle spullen in de auto worden achtergelaten. C. er voor zorg te dragen dat het voertuig tijdens de boekingsperiode, voldoende verzekerd is. D. eventuele aanwezige schade en/of andere (technische) gebreken van het voertuig aan de chauffeur, die het voertuig aanneemt, kenbaar te maken, bij gebreke waarvan het klachtrecht op hiermee verband houdende schades vervalt. E. zich er bij het retourneren van het voertuig van te vergewissen dat het voertuig zich in overeenkomstige staat bevindt als waarin het zich bevond bij aanname van het voertuig. Vermeende schades dienen op het contract te worden vermeld.

Artikel 6 – Verplichtingen en bevoegdheden van Shuttleparkeren.nl

6.1. A. Shuttleparkeren.nl is verplicht en bevoegd de auto van klant te parkeren. B. Shuttleparkeren.nl is verplicht aan de klant op diens verzoek zijn rijbewijs en legitimatie te tonen C. Shuttleparkeren.nl is bevoegd wijzigingen aan te brengen, in onder andere de stand van de stoel en spiegel, welke noodzakelijk zijn voor een veilig gebruik van het voertuig. D. Shuttleparkeren.nl is verplicht zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens verkregen in verband met de reservering of anderzijds conform de Wet Persoonsregistratie E. Shuttleparkeren.nl verplicht zich met gekwalificeerd en vakbekwaam personeel, het voertuig van de klant te parkeren (Aalsmeer). Shuttleparkeren.nl verplicht zich deze werkzaamheden op deugdelijke wijze te verrichten. Dit betekent dat medewerkers van Shuttleparkeren.nl minimaal twee jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, een bewijs van goed gedrag kunnen overleggen, voldoende pauzeren tijdens de werkzaamheden en twaalf uur voor aanvang en tijdens de werkzaamheden geen stimulerende middelen (inclusief) alcoholhoudende dranken) tot zich nemen.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1. Voor directe dan wel indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, immateriële schade, letsel, gederfde winst en / of milieuschade, veroorzaakt aan (goederen van) de klant of aan derden, door een aantoonbare niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden van Shuttleparkeren.nl, is Shuttleparkeren.nl slechts aansprakelijk indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Algemene voorwaarden Shuttleparkeren.nl

7.2. Onverminderd het bepaalde in lid 7.1 van dit artikel dient een casco verzekerde klant voorrang te geven aan en gebruik te maken van haar casco verzekering indien deze mogelijkheid open staat.

7.3. Het beheer over de auto wordt door de klant overgegeven aan Shuttleparkeren.nl. Het blijft onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel dat Shuttleparkeren.nl niet aansprakelijk is voor schade ontstaan aan het voertuig tijdens de dienstverlening, voor verlies of vermindering van no-claim korting en / of voor vermindering van bonus-malus korting op de autoverzekering van de klant.

7.4. Voor zover op Shuttleparkeren.nl enige wettelijke aansprakelijkheid rust en in rechte zou komen vast te staan dat Shuttleparkeren.nl gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de te vergoeden schade worden beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Shuttleparkeren.nl gesloten ( aansprakelijkheids )verzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het krachtens de verzekeringsovereenkomst voor rekening van Shuttleparkeren.nl komend eigen risico.

7.5. Onverminderd het bepaalde in lid 4 van dit artikel sluit Shuttleparkeren.nl aansprakelijkheid uit ter zake van (schade door) diefstal, brand, verduistering of inbraak voor, tijdens of na de parkeerperiode.

7.7: Aan het gedeelte van het contract dat is bestemd voor optekening van aanwezige schades bij aanname van het voertuig (‘aankomst’) kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 8 – Vervaltermijn

8.1. Voor zover in de overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Shuttleparkeren.nl in ieder geval na het verstrijken van een jaar en zes maanden vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Shuttleparkeren.nl kan aanwenden.

Artikel 9 – Toepasselijk recht

9.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Shuttleparkeren.nl en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen partijen, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen Shuttleparkeren.nl is gevestigd, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

9.2. Wijzigingen: wijzigingen in de overeenkomst kunnen alleen schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.